Wyszukaj odmianę    Kontakty
Krajowy Dzień Soi

W dniu 26 sierpnia 2019 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie i hotelu ArtCafe w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie) odbył się Krajowy Dzień Soi, połączony z seminarium i prezentacją odmian soi na polu doświadczalnym.

Celem Krajowego Dnia Soi była popularyzacja uprawy tego gatunku w naszym kraju oraz przedstawienie wyników badań z odmianami soi, prowadzonych przez COBORU w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU.

W konferencji udział wzięli m.in.: Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW; Pan Leszek Chmielnicki – Prezes Polskiej Izby Nasiennej; Pan Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej IR, Pan Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB, Profesor Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB, Profesor Marek Mrówczyński – Dyrektor IOR-PIB, przedstawiciele nauki rolniczej z instytutów badawczych i wyższych uczelni rolniczych z Poznania i Bydgoszczy, przedstawiciele krajowych i zagranicznych jednostek hodowlanych zainteresowani soją, pracownicy Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także doradcy i użytkownicy odmian. Łącznie w Krajowym Dniu Soi wzięło udział ponad 100 osób.

W trakcie części seminaryjnej Minister J.K. Ardanowski przedstawił wizję zmniejszania deficytu krajowego białka paszowego poprzez zastępowanie białka importowanego białkiem rodzimej produkcji. Przyznał, że wielkim problem jest uzależnienie produkcji zwierzęcej w naszym kraju od zewnętrznego źródła białka, jakim jest modyfikowana genetycznie śruta sojowa. Podkreślił, że soja jest rośliną wartościową, która dla świata jest bardzo ważna. Ponadto docenił znaczenie i wkład w rozwój rolnictwa hodowli roślin oraz ważność programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, stworzonego przed wieloma laty przez COBORU.

Następnie Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, prof. dr hab. E. S. Gacek przedstawił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce, a dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowice, Pani Beata Kaliska, przedstawiła wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.

Po części seminaryjnej uczestnicy spotkania udali się na pole doświadczalne SDOO w Chrząstowice, gdzie mieli możność zapoznania się z doświadczeniem prowadzonym w ramach Inicjatywy białkowej COBORU, w którym badany jest zestaw 32 odmian soi zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i z pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). W roku 2019 założono 52 doświadczenia z odmianami soi, które rozmieszczono we wszystkich rejonach kraju.

Na zakończenie spotkania odbyła się polowa konferencja prasowa z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Beacie Kaliskiej i jej współpracownikom z SDOO w Chrząstowie za organizację Krajowego Dnia Soi.