Wyszukaj odmianę    Kontakty
Audyt działalności badawczej OWT COBORU przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers (Francja)

W dniach 10-12 lipca 2019 roku działalność COBORU w zakresie badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian została po raz czwarty poddana audytowi przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers. Zadaniem audytu było sprawdzenie kompetencji COBORU do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO, w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin. Zgodnie z ustaleniami Rady Administracyjnej CPVO, kompetencje do prowadzania badań OWT przyznawane są biurom badawczym państw członkowskich UE na okres trzech lat. Poprzedni audyt COBORU odbył się w 2016 roku.

Audyt przeprowadziła Komisja w składzie: Sergio Semon (audytor CPVO, Angers) oraz Marco Hoffman (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin ozdobnych i sadowniczych, Holandia). W trakcie wizyty audytorzy zapoznali się Centralnym Magazynem Nasion, a zwłaszcza Przechowalnią Prób Wzorcowych Odmian w SDOO w Słupi Wielkiej oraz doświadczeniami OWT prowadzonymi w SDOO w Chrząstowie, ZDOO w Śremie Wójtostwie i ZDOO w Masłowicach. Sprawdzone zostały także obowiązujące w tym zakresie wewnętrzne uregulowania i procedury obowiązujące w COBORU oraz ich znajomość i stosowanie w praktyce. Ocenie podlegała ponadto umiejętność komunikowania się w języku angielskim przez specjalistów prowadzących badania OWT w powyższych stacjach i zakładach, a także uczestniczących w spotkaniu specjalistów z centrali COBORU i Inspektorów COBORU odpowiedzialnych za kontrolowane oddziały. Zweryfikowano także informacje zawarte w bazie danych COBORU i aktualność stosowanych metodyk prowadzenia badań OWT.

Podczas podsumowania wizyty audytorzy bardzo pozytywnie ocenili poziom działalności COBORU w zakresie organizacji i prowadzenia badań OWT. Szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu zostanie opracowany w najbliższych tygodniach.

Decyzje dotyczące przyznania kompetencji dla COBORU zapadną prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Rady Administracyjnej CPVO, tj. we wrześniu 2019 roku.

W obecnym cyklu audytowym (2019-2021) COBORU wystąpił z wnioskiem o przyznanie nowych oraz utrzymanie posiadanych obecnie kompetencji do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO w zakresie 229 taksonów roślin uprawnych.