Wyszukaj odmianę    Kontakty

Czwarte posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego IV kadencji (2015-2018)

W dniach 27-28 listopada 2018 roku w Kudowie Zdroju (woj. dolnośląskie) odbyło się IV posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018.

Krajowy Zespół PDO jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian.

W posiedzeniu wzięło udział blisko 100 osób. Poza członkami Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO (KZK PDO), w posiedzeniu uczestniczyli również: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pan Zbigniew Michalewski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Pan Andrzej Znamirowski – zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO i dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian z całego kraju oraz członkowie Dolnośląskiego Zespołu PDO, a także dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU. Ponadto obradom KZK PDO przysłuchiwali się zaproszeni goście zagraniczni – Pan Vladzimir Beinia i Pani Tatiana Siamashka – dyrektor i zastępca Państwowej Inspekcji Badania i Ochrony Odmian Roślin z Białorusi, oraz Pan Mihail Machidon – dyrektor Państwowej Komisji Badania i Rejestracji Odmian Roślin z Mołdawii.

Na wstępie posiedzenia głos zabrali Panowie Paweł Czyszczoń i Leszek Grala, którzy podziękowali prof. dr hab. Edwardowi Gackowi za wybór województwa dolnośląskiego na miejsce spotkania KZK PDO oraz wdrożenie w życie unikatowego programu PDO w naszym kraju.

W sesji wprowadzającej zaprezentowano dwa referaty. Prof. dr hab. Edward S. Gacek omówił aktualne wyzwania stojące przed doświadczalnictwem odmianowym, w tym zwłaszcza w zakresie roślin bobowatych grubonasiennych i soi, a Pan Tomasz Kulon przedstawił realizację programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz rekomendacji odmian w województwie dolnośląskim.

W części sprawozdawczej przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia KZK PDO oraz podsumowano realizację programu PDO w roku 2018, a także wytyczono główne zamierzenia na przyszłość.

W sesji problemowej zaprezentowano trzy referaty dotyczące innowacyjnych modyfikacji doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych i soi w latach 2017-2018, plonowania gatunków i odmian roślin rolniczych w warunkach suszy w 2018 roku oraz wpływu suszy na plonowanie roślin białkowych i soi w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2016-2018.

W drugim dniu posiedzenia koordynatorzy wojewódzkich programów PDO w poszczególnych województwach szczegółowo zreferowali zasady współpracy z innymi podmiotami z terenu województwa w zakresie realizacji programu PDO.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się dodatkowe spotkanie robocze przedstawicieli COBORU z wymienionymi powyżej gośćmi z Oceny Odmian Białorusi i Mołdawii, mające na celu omówienie zasad dalszej współpracy pomiędzy COBORU i wymienionymi jednostkami rejestrowymi.