Wyszukaj odmianę    Kontakty

Rozmowy polsko-białoruskie

Białoruś jest jednym z 14 priorytetowych krajów we współpracy w dziedzinie rolnictwa dla Polski. Wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na Białoruś w 2017 roku wyniosła 295,8 mln EUR. Głównymi produktami rolno-spożywczymi eksportowanymi na Białoruś są jabłka.

W dniu 21 września 2018 roku w Mińsku na Białorusi odbyło się VII posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa. Ze strony polskiej posiedzeniu współprzewodniczył Sekretarz Stanu w MRiRW Szymon Giżyński, a ze strony białoruskiej wiceminister rolnictwa i żywności Iwan Smilgiń.

Podczas posiedzenia grupy roboczej Panu Szymonowi Giżyńskiemu towarzyszyli: Pan Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, Pan Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pani Monika Tyska – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pan Tomasz Zmiejko – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MRiRW, Pani Agnieszka Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Krajów WNP DWM MRiRW, Pani Jolanta Orlińska-Krupa – Główny Specjalista w Biurze ds. UE i Współpracy z Zagranicą GIW, oraz przedstawiciele Ambasady RP w Mińsku: Pan Marcin Wojciechowski (Chargé d’affaires, zastępca Ambasadora, I Radca) Pan Marcin Wnuk (Szef protokołu dyplomatycznego, Radca) i Pan Arkadiusz Kłębek (Radca). Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych reprezentowała Pani Elżbieta Radomska – Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą COBORU.

Podczas spotkania obie strony podkreśliły wzajemne wsparcie dla dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa pomiędzy naszymi krajami oraz uznały potrzebę wymiany eksperckiej. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze zagadnienia z zakresu polsko-białoruskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Polska delegacja przedstawiła postulaty związane z kwestiami dostępu do rynku białoruskiego dla produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa wołowego i wieprzowego, oraz dla produktów pochodzenia roślinnego, w szczególności materiału rozmnożeniowego. Wiceminister Giżyński wyraził nadzieję, że zniesienie ograniczeń w eksporcie niektórych polskich towarów rolno-spożywczych na Białoruś przyczyni się do zwiększenia wartości wzajemnej wymiany handlowej. W tym kontekście polski sekretarz stanu podziękował stronie białoruskiej za zatwierdzenie wzorów świadectw zdrowia dla nasienia buhajów oraz bydła hodowlanego i użytkowego, eksportowanych na Białoruś.

Obie strony pozytywnie oceniły efektywność i intensywność dotychczasowych kontaktów zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim. Uczestnicy spotkania m.in. uznali, że duży potencjał rozwojowy ma współpraca w zakresie nasiennictwa, realizowana już od wielu lat przez COBORU.

Podczas posiedzenia strony uzgodniły, że kolejne posiedzenie grupy roboczej odbędzie się w Polsce w 2019 roku.