Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Starachowicach

W dniach 8-9 lutego 2018 roku w hotelu „Senator” w Starachowicach w woj. świętokrzyskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU – z województw dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego – realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycił zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Pan Jarosław Mostowski, który w imieniu dyrekcji ODR-u złożył na ręce dyrektora COBORU, prof. dra hab. Edwarda Gacka, podziękowania za dotychczasową współpracę pomiędzy obiema jednostkami. Podziękowania za codzienną współpracę na poziomie województwa otrzymała również Pani Ewa Kotarska, dyrektor SDOO w Słupi.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, problematyki rodzajów odmian roślin uprawnych w obrocie nasiennym oraz wyników pierwszego roku doświadczeń odmianowych roślin bobowatych grubonasiennych, w tym zwłaszcza soi, wprowadzonych zgodnie z innowacyjnymi modyfikacjami doświadczalnictwa odmianowego tej grupy roślin.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane z rolą Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) i Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w koordynacji badań odrębności wyrównania i trwałości odmian; hodowlą, uprawą i użytkowaniem odmian pszenżyta; konwersją gospodarstw na produkcję ekologiczną oraz funkcją płodozmianów w różnych systemach rolniczych.

Trzecia sesja poświęcona była omówieniu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni dla systemów i sieci teleinformatycznych.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej, specjalistów prowadzących badania OWT oraz specjalistów prowadzących doświadczenia WGO, w tym PDO.