Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Białowieży

W dniach 30-31 stycznia 2018 roku w hotelu „Białowieski” w Białowieży w woj. podlaskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU, realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 120 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Pan Stefan Krajewski, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu – prof. dr hab. Bożena Łozowicka oraz Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Pan Adam Niebrzydowski.

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski złożył na ręce prof. dr. hab. Edwarda Gacka gratulacje w uznaniu zasług w tworzeniu i funkcjonowaniu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Następnie podziękował Dyrektorowi SDOO w Krzyżewie, Bronisławowi F. Puczelowi, za koordynację PDO na terenie województwa podlaskiego.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, problematyki rodzajów odmian roślin uprawnych w obrocie nasiennym oraz wyników pierwszego roku doświadczeń odmianowych roślin bobowatych grubonasiennych, w tym zwłaszcza soi, wprowadzonych zgodnie z innowacyjnymi modyfikacjami doświadczalnictwa odmianowego tej grupy roślin.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane z rolą Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) i Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w koordynacji badań odrębności wyrównania i trwałości odmian; hodowlą, uprawą i użytkowaniem odmian pszenżyta; konwersją gospodarstw na produkcję ekologiczną oraz funkcją płodozmianów w różnych systemach rolniczych.

Trzecia sesja poświęcona była omówieniu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni dla systemów i sieci teleinformatycznych.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej, specjalistów prowadzących badania OWT oraz specjalistów prowadzących doświadczenia WGO, w tym PDO.