Wyszukaj odmianę    Kontakty
Trzecie posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego IV kadencji (2015-2018)

W dniach 23-24 listopada 2017 roku w Lubniewicach (woj. lubuskie) odbyło się III posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018.

Krajowy Zespół PDO jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian.

W posiedzeniu wzięło udział ponad 90 osób. Poza członkami Krajowego Zespołu PDO w posiedzeniu uczestniczyli również: Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego i inni reprezentanci władz rządowych i samorządowych województwa lubuskiego, przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO i dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z całego kraju oraz członkowie Lubuskiego Zespołu PDO, a także dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU.

Na wstępie posiedzenia głos zabrali Pan Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn, który podziękował prof. dr. hab. Edwardowi S. Gackowi za wybór województwa lubuskiego na miejsce spotkania oraz wdrożenie w życie unikatowego programu PDO. Następnie, dyrektor COBORU wręczył nominacje dwóm nowym członkom Krajowego Zespołu PDO, tj. Panu Tadeuszowi Łączyńskiemu – Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz Panu Romanowi Warzesze – pracownikowi naukowemu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin–Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad odbyła się jeszcze miła uroczystość wręczenia prof. dr. hab. Edwardowi S. Gackowi honorowego członkostwa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB). Wręczenia dokonali Prezes KZPRiRB – Pan Juliusz Młodecki, i członek Zarządu – Pan Krzysztof Gawęcki.

W dalszej części posiedzenia - prof. dr hab. Edward S. Gacek przedstawił aktualne wyzwania stojące przed doświadczalnictwem odmianowym, w tym zwłaszcza w zakresie roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Ponadto w tym temacie zaprezentowano też wdrożone w COBORU w 2017 roku innowacyjne modyfikacje doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) i soi oraz podsumowano wyników pierwszego roku tych badań.

W części sprawozdawczej podsumowano realizację programu PDO w roku 2017 oraz wytyczono główne zamierzenia na przyszłość. Koordynatorzy wojewódzkich programów PDO w poszczególnych województwach szczegółowo zreferowali finansowanie działalności PDO w swoich województwach.

Podczas posiedzenia zaprezentowano też po raz pierwszy wstępne wyniki ankiety dotyczącej znajomości i wykorzystania przez rolników i innych użytkowników odmian, wyników PDO i List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ). Jak wynika z ankiet, przeprowadzonych przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju, ponad 70% respondentów korzysta z publikacji wyników doświadczeń PDO i LOZ, a ponad 80% widzi pozytywny efekt wykorzystywania wyników PDO/LOZ w swoim gospodarstwie.

Składamy serdeczne podziękowanie dyrekcji i współpracownikom SDOO w Świebodzinie za organizację i sprawny przebieg posiedzenia KZK PDO w Lubniewicach oraz pracownikom Centrali COBORU za wsparcie merytoryczne.