Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta dyrektora Departamentu Badania Odmian w Naktuinbouw
(Holandia)

W dniach 3-4 sierpnia 2017 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Chrząstowie i Słupi Wielkiej gościliśmy z wizytą pana Berta Scholte – dyrektora Departamentu Badania Odmian w Naktuinbouw (the Netherlands Inspection Service for Horticulture – Holenderskiej Inspekcji Ogrodnictwa) – departamentu zajmującego się głównie prowadzeniem w Holandii badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian roślin ogrodniczych do celów rejestracji i przyznawania wyłącznego prawa do odmian.

W SDOO w Chrząstowie gość miał możliwość zapoznania się z prowadzonymi doświadczeniami OWT z roślinami ozdobnymi, w tym zwłaszcza z chryzantemą, a w SDOO w Słupi Wielkiej z zakresem prac doświadczalnych tej stacji, a także funkcjonowaniem Centralnego Magazynu Nasion i Laboratorium Chemiczno-Technologicznego.

W trakcie spotkania obie strony przedstawiły organizację, funkcjonowanie oraz zakres działalności własnych jednostek. Ponadto szerzej omówiono sprawy prowadzenia badań OWT odmian, w tym w zakresie prowadzenia tych badań na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) oraz możliwości poszerzenia tego zakresu badań po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Poza tym omówiono obszary zainteresowań oraz przedstawiono możliwości poszerzenia współpracy pomiędzy obiema instytucjami.