Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta gości z NÉBIH z Węgier

W dniu 5 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej oraz w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Bobrownikach przebywali z wizytą goście z Krajowego Biura Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (NÉBIH) z Budapesztu (Węgry), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Węgrzech. W skład delegacji wchodzili specjaliści OWT Ágnes Horpácsiné Zsulya oraz Ferenc Somogyi.

Głównym tematem wizyty była wzajemna wymiana doświadczeń i uwag dotyczących prowadzenia pomiarów i obserwacji cech z metodyk badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian dla facelii, gryki, łubinów, pszenżyta, traw oraz żyta.

Ponadto goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością doświadczaną oraz zwiedzenia przechowalni prób nasion do badań w SDOO w Słupi Wielkiej wraz z nowym systemem redystrybucji prób nasion do urzędowych badań odmianowych.