Wyszukaj odmianę    Kontakty
XI Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych” w Świeradowie Zdroju

W dniach 6-9 czerwca 2017 roku dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, uczestniczył w XI Międzynarodowym Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”, które odbyło się w Świeradowie Zdroju. Podczas sympozjum wygłosił wykład „Prace eksperymentalne nad heterogenicznymi materiałami hodowlanymi”. Problematyka ta jest realizowana przez COBORU we współpracy z IHAR-PIB w Radzikowie. Wykład dotyczył selekcji odmian konwencjonalnych oraz mieszanek i populacji do różnych kierunków użytkowania:
 - do intensywnego rolnictwa konwencjonalnego,
 - do niskonakładowych i ekologicznych systemów użytkowania.

Przedmiotem wykładu była również problematyka odmian odpornych i/lub tolerancyjnych na stresy biotyczne i abiotyczne oraz negatywne skutki zmian klimatu.

Prof. dr hab. Edward S. Gacek nadmienił, że w Polsce, w systemie doświadczalnictwa COBORU, prowadzi się corocznie badania odmianowe na zestawie 1500 odmian krajowych i zagranicznych. Ta liczba obejmuje około 800 nowych odmian zgłoszonych do rejestracji i około 700 odmian w badaniach porejestrowych (PDO) na rzecz rekomendacji dla rolnictwa. Szacunkowe korzyści ekonomiczne z właściwego doboru zbóż do uprawy na podstawie doświadczeń PDO, przy zwyżce plonu o 500 kg/ha i cenie 600 zł/tonę, wynoszą ponad 2 miliardy złotych. Różnice plonowania odmian zbóź w doświadczeniach  PDO zwykle przekraczają 500 kg/ha.

W podsumowaniu wykładu prof. dr hab. Edward S. Gacek stwierdził, że dobór odmian dostosowanych do lokalnych warunków uprawy jest podstawą zwiększenia plonowania odmian roślin uprawnych.

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele nauki i hodowcy. IHAR-PIB był reprezentowany przez kierownika Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta, dra inż. Romana Warzechę, który prowadzi prace z heterogenicznymi materiałami kukurydzy i pszenżyta. COBORU reprezentowany był przez dyrektora SDOO w Zybiszowie, Marcina Włodarczyka, oraz jego zastępców – Jadwigę Ciepielską (ZDOO w Tarnowie) i Tomasza Kulona (ZDOO w Bukówce), a także inspektora COBORU, Adama Skórkę.