Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Złoty Inżynier 2016” dla prof. dra hab. Edwarda S. Gacka

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych, został wyróżniony tytułem Złotego Inżyniera 2016 w kategorii „Innowacje”. Ten zaszczytny tytuł został przyznany prof. E.S. Gackowi w XXIII edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”, najstarszej polskiej gazety technicznej, założonej w Paryżu i wydawanej od 151 lat. Okolicznościowy dyplom i statuetka Złotego Inżyniera zostały wręczone podczas uroczystej gali w Domu Technika NOT w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku.

W uroczystości uczestniczyli naukowcy i inżynierowie reprezentujący różne dziedziny, przedstawiciele centralnych urzędów, rektorzy i dziekani uczelni technicznych, dyrektorzy instytutów badawczych, prezesi stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, a także laureaci poprzednich edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera”.

Prezes Federacji SNT-NOT, Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, w trakcie otwarcia uroczystości stwierdziła, że „ideą plebiscytu Przeglądu Technicznego jest promowanie dokonań polskich inżynierów oraz popularyzacja wybitnych twórców techniki, którzy przyczyniają się do konkurencyjności polskiej gospodarki.”

Do najważniejszych osiągnięć prof. dra hab. Edwarda S. Gacka zaliczono opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji do uprawy odmian o najlepszych cechach gospodarczych oraz wdrażanie do praktyki innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających aktualne wyzwania stojące przed polskim rolnictwem. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć rozwiązania w celu poprawy wysokości i stabilności plonowania odmian roślin oraz zachowanie bioróżnorodności w uprawach, poprawę bilansu białkowego i paszowego w kraju, a także zwiększanie tolerancji upraw na stresy wynikające ze zmian klimatu. Do innych osiągnięć Laureata należy zaliczyć koncepcje nowatorskich badań odmianowych, w celu selekcji odmian przydatnych do zrównoważonych, niskonakładowych i ekologicznych kierunków gospodarowania w rolnictwie.

Misja COBORU, polegająca na „stymulacji innowacji w hodowli roślin oraz wspieraniu wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej”, dobrze wpisuje się do założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w Rolnictwie.