Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

W dniu 24 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian ziemniaka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2017-2020 wchodzą:
1. Dr inż. Tomasz Erlichowski - kierownik Pracowni Nasiennictwa Ziemniaka w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
2. Mgr inż. Wanda Gwara - dyrektor Pionu Kontraktacji i Skupu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Rolnego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży
3. Prof. dr hab. Michał Hurej - kierownik Katedry Ochrony Roślin na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
4. Mgr inż. Ewa Janczak - pracownik Zespołu Systemów Produkcji i Standardów Jakościowych Oddział Kościerzyn Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
5. Mgr inż. Paweł Kaczmarek - członek zarządu Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.
6. Prof. dr hab. Agnieszka Kita - kierownik Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
7. Mgr inż. Waldemar Koński - prezes zarządu Firmy Białuty Sp. z o.o. w Białutach
8. Dr inż. Wojciech Nowacki- kierownik Oddziału w Jadwisinie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
9. Dr inż. Krzysztof Nowak - prezes Zarządu Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Sieradzu
10. Prof. dr hab. Barbara Sawicka - kierownik Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Przewodniczącym Komisji został ponownie wybrany prof. Michał Hurej, a zastępcą przewodniczącego - dr Wojciech Nowacki

Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru dwóch odmian ziemniaka. Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka, dyrektor COBORU wydał stosowne postanowienia o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru odmian:

- Bojar (d. ZAH 22414)  
  odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego;
  zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR sp. z o.o.

- Stokrotka (d. STB 23014)
  odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego;
  zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie