Wyszukaj odmianę    Kontakty
Zmiana ustawy o nasiennictwie

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Ustawa wdraża do naszego ustawodawstwa przede wszystkim postanowienia trzech dyrektyw wykonawczych Komisji Europejskiej (2014/94/96/UE, 2014/97/UE i 2014/98/UE) związanych z rejestracją i nasiennictwem roślin sadowniczych.

W zakresie obejmującym zadania ustawowe COBORU związane z rejestracją odmian roślin uprawnych oraz prowadzeniem oceny tożsamości i czystości odmianowej najistotniejsze zmiany dotyczą:

- umożliwienie wpisywania do Krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnych dyrektyw nasiennych, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, tzw. odmiany tradycyjne; zmiana ta umożliwi polskim przedsiębiorcom produkcję dobrej jakości materiału siewnego odmian tych gatunków, który będzie można wprowadzić do obrotu w całej Unii Europejskiej oraz poza jego granicami,
- zniesienia opłat za rejestrację odmian roślin regionalnych i amatorskich, co powinno zwiększyć zainteresowanie wpisywaniem ich do Krajowego rejestru, a tym samym zwiększyć bioróżnorodność na polach produkcyjnych,
- wprowadzenia nowej kategorii odmian roślin sadowniczych, z tzw. urzędowo uznanym opisem; odmiany takie wpisywane będą na sadowniczą listę B, bez konieczności prowadzenia urzędowych badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian, a COBORU, jako urząd odpowiedzialny za rejestrację odmian, sprawdzać będzie jedynie, czy opis takiej odmiany dostarczony przez zgłaszającego odmianę jest sporządzony w oparciu o kryteria wynikające ze stosownego rozporządzenia; dotyczy to odmian, które były utrzymywane przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do 27 stycznia 2013 r.; za złożenie wniosku, wpis takiej odmiany i jej utrzymanie w Krajowym rejestrze nie pobiera się opłat,
- okresu wpisu w krajowym rejestrze odmian roślin sadowniczych i przedłużenia ich wpisu - z „30 lat” na „nie dłuższy niż 30 lat”,
- doprecyzowania niektórych przepisów dotyczących odwołań od decyzji dyrektora COBORU,
- dostosowania do przepisów UE regulacji dotyczących obrotu materiałem siewnym odmian skreślonych z Krajowego rejestru - zachowujący odmianę został zobligowany do podawania informacji o tym, czy materiał siewny skreślonej odmiany może znajdować się w obrocie do dnia 30 czerwca trzeciego roku, licząc od roku następującego po roku, w którym odmiana ta została skreślona z Krajowego rejestru,
- uproszczenia przepisów dotyczących przekazywania informacji o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej; zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nasiennictwie informacja ta jest przekazywana zainteresowanym w formie z nim uzgodnionej; został zmniejszony również zakres informacji na niej umieszczanych oraz zrezygnowano z urzędowego ustalania wzoru tej informacji.