Wyszukaj odmianę    Kontakty
Drugie posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego IV kadencji

W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Kielcach odbyło się II posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018.

Krajowy Zespół PDO jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

W posiedzeniu wzięło udział blisko 80 osób. Poza członkami Krajowego Zespołu PDO w posiedzeniu uczestniczyli również: Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, i inni reprezentanci władz rządowych i samorządowych województwa świętokrzyskiego, przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO i dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian z całego kraju oraz członkowie Świętokrzyskiego Zespołu PDO, a także dyrekcja i pracownicy centrali COBORU.

Na wstępie posiedzenia głos zabrali Pan Jan Krzysztof Ardanowski, który przedstawił wprowadzone w ostatnim czasie i planowane zmiany legislacyjne w zakresie rolnictwa, a także m.in. wynikające z nich wyzwania stojące przez COBORU. Ponadto Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas podziękował prof. dr. hab. Edwardowi Gackowi za wdrożenie w życie unikatowego programu PDO i wręczył mu okolicznościową statuetkę.

Następnie, w związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego Krajowego Zespołu PDO Pana Krzysztofa Gawęckiego, członkowie Krajowego Zespołu PDO na nowego przewodniczącego wybrali Pana dr. inż. Jacka Rajewskiego - Dyrektora Handlowego Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o., natomiast Pan K. Gawęcki został jednym z zastępców przewodniczącego Krajowego Zespołu PDO.

W dalszej części posiedzenia podsumowano realizację programu PDO w roku 2016 oraz wytyczono główne zamierzenia na przyszłość.

Na spotkaniu, poza częścią sprawozdawczą z realizacji PDO na szczeblu centralnym, przedstawiono sposób upowszechniania wyników badań PDO oraz rekomendacji odmian w poszczególnych województwach oraz przedyskutowano w jaki sposób poprawić przekazanie tej wiedzy do praktyki rolniczej. Poza tym zastanawiano się nad propozycją zmiany zasad prowadzenia badań rozpoznawczych odmian zbóż pochodzących ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) oraz prof. Marek Mrówczyński z IOR-PIB w Poznaniu przedstawił ewentualne skutki dla COBORU planowanego wprowadzenia przez Unię Europejską dalszego wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin, a przez to i pestycydów dopuszczonych do stosowania na terenie naszego kraju. Szacuje się że te ograniczenia mogą dotyczyć blisko 50% pestycydów obecnie stosowanych w naszym rolnictwie.