Wyszukaj odmianę    Kontakty
Audyt działalności badawczej OWT COBORU przez
 Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers (Francja)

W dniach 6-7 lipca 2016 roku działalność COBORU w zakresie badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian została po raz trzeci poddana audytowi przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers. Zadaniem audytu było sprawdzenie kompetencji COBORU do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO, w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin. Zgodnie z ustaleniami Rady Administracyjnej CPVO kompetencje do prowadzania badań OWT przyznawane są biurom badawczym państw członkowskich UE na okres trzech lat. Poprzedni audyt COBORU odbył się w 2013 roku.

Audyt przeprowadziła Komisja w składzie: Gerhard Schuon (audytor CPVO, Angers), Zsuzsanna Füstös (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin ozdobnych, warzywnych i sadowniczych, Węgry) i Clarisse Maton (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin rolniczych, GEVES, Francja). W trakcie wizyty audytorzy zapoznali się doświadczeniami OWT prowadzonymi w SDOO w Słupi Wielkiej i ZDOO w Śremie Wójtostwie, a także sprawdzili obowiązujące w tym zakresie wewnętrzne uregulowania i procedury oraz ich znajomość i stosowanie w praktyce. Ocenie podlegała również umiejętność komunikowania się w języku angielskim przez specjalistów prowadzących badania OWT w powyższych stacjach, a także uczestniczących w spotkaniu specjalistów z centrali COBORU, SDOO w Zybiszowie i ZDOO w Bobrownikach. Sprawdzeniu podlegała także baza danych i aktualność stosowanych metodyk badań OWT.

Podczas podsumowania wizyty audytorzy bardzo pozytywnie ocenili poziom działalności COBORU w zakresie organizacji i prowadzenia badań OWT. Szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu zostanie opracowany w najbliższych tygodniach.

Ostateczne decyzje dotyczące przyznania kompetencji dla COBORU zapadną prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Rady Administracyjnej CPVO, tj. w październiku 2016 roku.

W obecnym cyklu audytowym (2016-2018) COBORU wystąpił z wnioskiem o przyznanie kompetencji do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO w zakresie 149 taksonów roślin uprawnych.