Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 12 maja 2016 roku w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było poświęcone głównie omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2015 roku. Po przedstawieniu sprawozdania i dyskusji członkowie Rady zaaprobowali przedłożony materiał.

Ponadto członkom Rady przedstawiono informację o realizacji planu badań i doświadczeń COBORU w bieżącym sezonie wegetacyjnym 2015/2016, głównie w kontekście strat doświadczeń z roślinami ozimymi spowodowanych wymarznięciem roślin oraz dużego zróżnicowania odmian pod tym względem. Dyrektor COBORU przedstawił również aktualnie podejmowane działania dla poprawy efektywności działalności doświadczalnej w jednostce.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady prof. dr hab. Zbigniew Broda oraz dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek podziękowali wszystkim członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniu.

Wszyscy zebrani mieli możliwość zapoznania się ze stanem doświadczeń z roślinami ozimymi prowadzonymi w SDOO w Słupi Wielkiej oraz funkcjonowaniem Centralnego Magazynu Nasion, w tym Przechowalni prób wzorcowych nasion odmian roślin.