Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Smardzewicach

W dniach 8-9 lutego 2016 roku w Smardzewicach k. Sulejowa w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Molo” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli specjaliści i dyrekcja centrali COBORU oraz specjaliści ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU, realizujący doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział blisko 110 osób.

Z okazji przypadającego w roku bieżącym jubileuszu 50-lecia funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin w Słupi Wielkiej oraz 65-leciem powołania Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w naszym kraju, w trakcie konferencji dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek, wręczył zasłużonym i długoletnim pracownikom stacji doświadczalnych oceny odmian z ww. województw okolicznościowe dyplomy oraz upominki.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, w tym w zakresie badań OWT, przypomnienie historii doświadczalnictwa odmianowego w Polsce oraz przedstawienie wstępnych wyników badań nad przydatnością do uprawy wewnątrz- i międzygatunkowych mieszanek zbóż i bobowatych grubonasiennych.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono zagadnienia związane z rynkiem nasiennym zbóż, rolą Ośrodków Doradztwa Rolniczego w transferze wiedzy z zakresu nasiennictwa, bioróżnorodnością i rolnictwem integrowanym oraz bezpieczeństwem.

Trzecia sesja obejmowała przedstawienie znaczenia gospodarczego i hodowli odmian kukurydzy, zmian systemu badania wartości gospodarczej odmian kukurydzy, szkodników kukurydzy i ich integrowanego zwalczania oraz prezentację produktów firmy Limagrain.

W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem, zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO, w tym PDO.