Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie COBORU z przedstawicielami Komitetu Hodowców Roślin Polskiej Izby Nasiennej

W dniu 12 stycznia 2016 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie kadry kierowniczej i specjalistów COBORU z przedstawicielami Komitetu Hodowców Roślin Polskiej Izby Nasiennej.

Na spotkaniu omówiono ostatnie zmiany aktów prawnych w zakresie rejestracji i ochrony prawnej odmian, w tym nowe rozporządzenia dotyczące związanych z tym opłat. Omówiono również zmianę decyzji dyrektora COBORU w sprawie ilości materiału siewnego odmian zgłoszonych do Krajowego rejestru, niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminu jego dostarczania do jednostek doświadczalnych COBORU.

Ponadto wymieniono poglądy na temat wielu kwestii związanych z procedurą rejestracji odmian roślin uprawnych, prowadzeniem urzędowych badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian oraz prowadzeniem badań wartości gospodarczej odmian, a także w zakresie zasad prowadzenia badań porejestrowych do celów listy opisowej odmian i w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym kierownictwo Polskiej Izby Nasiennej z prezesem – Panem Karolem Marciniakiem, i sekretarzem generalnym – Panią Hanną Kowal na czele, a także przedstawiciele jednostek hodowli roślin, członkowie Komitetu Hodowców Roślin z przewodniczącym komitetu Panem Zdzisławem Paszkiewiczem oraz kierownictwo COBORU z prof. Edwardem S. Gackiem na czele.