Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 8 grudnia 2015 roku w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018, na którym odbyło się uroczyste wręczenie nominacji jej członkom.

Rada Konsultacyjna COBORU jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Do zadań Rady Konsultacyjnej COBORU należy w szczególności opiniowanie kierunków działalności Centralnego Ośrodka w zakresie badań urzędowych, rejestracji, ochrony praw do odmian i Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz opiniowanie planów i rocznych sprawozdań z ich wykonania, a także rozpatrywanie innych spraw na wniosek dyrektora COBORU. Rada Konsultacyjna COBORU wspomaga Dyrektora Centralnego Ośrodka w podejmowaniu decyzji o znaczeniu strategicznym oraz rekomenduje kierunki prac badawczych podejmowanych przez COBORU w zakresie doświadczalnictwa odmianowego i nasiennictwa.

Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU poświęcone było przedstawieniu bieżących problemów jednostki, omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej COBORU na 2016 rok i przebiegu realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w 2015 roku.

W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU udział wzięli: dyrektor COBORU i jego zastępcy oraz kierownicy zakładów i biur Centrali COBORU, a także przedstawiciel związku zawodowego.

Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej COBORU został prof. dr hab. Zbigniew Broda – pracownik naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a jego zastępcą mgr inż. Władysław Podłowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego w Kietrzu.

                  Skład Rady Konsultacyjnej COBORU:

1. prof. dr hab. Zbigniew Broda – przewodniczący Rady Konsultacyjnej COBORU - Pracownik Naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
2. mgr inż. Władysław Podłowski – zastępca przewodniczącego Rady Konsultacyjnej COBORU - Członek Zarządu i Dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego w Kietrzu
3. prof. dr hab. Józef Adamczyk - Główny hodowca, Hodowla Roślin Smolice IHAR Sp. z o.o.
4. prof. dr hab. Edward Arseniuk - Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
5. prof. dr hab. Henryk Bujak - Kierownik Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6. mgr inż. Leszek Chmielnicki - Wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej; Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Nasiennego „Rolnas” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
7. prof. dr hab. Michał Hurej - Kierownik Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
8. mgr inż. Tadeusz Kłos - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, GIORiN Warszawa
9. prof. dr hab. Wiesław Koziara - Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
10. dr Dorota Kruczyńska - Adiunkt, p.o. Kierownik Zakładu Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
11. prof. dr hab. Wiesław Mądry - Kierownik Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
12. mgr inż. Bernard Mucha - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
13. prof. dr hab. Wiesław Oleszek - Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
14. dr inż. Zdzisław Paszkiewicz - Członek Prezydium Polskiej Izby Nasiennej; Prezes Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
15. prof. dr hab. Danuta Sosnowska - Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu