Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli kierownictwa COBORU i dyrektorów SDOO w Czechach

W dniach 24-25 listopada 2015 roku dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek, zastępca dyrektora – mgr inż. Marcin Behnke, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr inż. Elżbieta Radomska, kierownik Zakładu Badania i Oceny OWT odmian – mgr inż. Marcin Król, kierownik Zakładu Badania i Oceny WGO – mgr inż. Józef Zych oraz dwóch dyrektorów SDOO: mgr inż. Maria Kozioł (Przecław) i dr inż. Kazimierz Pyziak (Głubczyce), złożyli wizytę w Centralnym Instytucie Nadzoru i Badań w Rolnictwie – Ústřední Kontrolní a Zkušební Ustav Zemědělský (UKZUZ) z siedzibą w Brnie, zajmującego się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian w Republice Czeskiej.

Ze strony czeskiej w spotkaniu uczestniczyli: Danel Jurečka – dyrektor UKZUZ, Jaroslav Staňa – były dyrektor UKZUZ, Jiři Urban – kierownik sekcji produkcji roślinnej UKZUZ, Radmila Šafařiková – kierownik Krajowego Biura Odmian Roślin UKZUZ oraz pracownicy biura, w tym stacji doświadczalnej w Oblekovicach

Była to cykliczna wizyta w ramach istniejącej współpracy pomiędzy jednostkami rejestrowymi obu krajów. Program wizyty obejmował szczegółowe omówienie problematyki badań wartości gospodarczej odmian kukurydzy, rewizji porozumienia o współpracy pomiędzy obiema instytucjami, zwłaszcza w zakresie badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian oraz zapoznanie się z systemem badań wartości gospodarczej winorośli w Czechach.

Ponadto spotkanie było okazją do podziękowania byłemu dyrektorowi UKZUZ – Panu Jaroslavowi Staňie za długoletnią współpracę z COBORU, otwartość, szczerość i życzliwość w stosunku do naszej instytucji, a także pomocne rady podczas wielu wcześniejszych spotkań.