Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli kierownictwa COBORU i dyrektorów SDOO na Ukrainie

W dniach 7-8 listopada 2015 roku dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek, zastępca dyrektora – mgr inż. Marcin Behnke, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr inż. Elżbieta Radomska, oraz czterech dyrektorów SDOO: mgr inż. Maria Kozioł (Przecław), mgr inż. Jolanta Madejska (Węgrzce), dr inż. Kazimierz Pyziak (Głubczyce), mgr inż. Norbert Styrc (Pawłowice), a także z-ca dyrektora SDOO w Zybiszowie – mgr inż. Tomasz Kulon, złożyli wizytę w Ukraińskim Instytucie Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Ukrainie.

Była to rewizyta strony polskiej w ramach istniejącej już współpracy pomiędzy jednostkami rejestrowymi obu krajów. Program wizyty obejmował udział w obradach okrągłego stołu pt. „Stan i perspektywy współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską w zakresie ekspertyzy i ochrony prawnej odmian roślin”, które odbyły się w dniu 8 listopada we Lwowie. W posiedzeniu uczestniczyli: Natalia Hmyz – dyrektora departamentu odpowiedzialnego za rolnictwo w Lwowskim Obwodzie, przedstawiciele Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin w Kijowie na czele z Siergiejem Iwanowiczem Mielnikiem – dyrektorem УИЭСР, Swietłaną Tkaczyk – zastępcą dyrektora УИЭСР oraz dyrektorzy i pracownicy merytoryczni Oddziałów УИЭСР z sześciu zachodnich obwodów Ukrainy: Iwano-Frankiwskiego, Lwowskiego, Tarnopolskiego, Wołyńskiego, Zakarpackiego i Żytomierskiego.

Dyrektorzy COBORU (prof. dr hab. Edward S. Gacek) i УИЭСР (Siergiej Iwanowicz Mielnik) podpisali plan wspólnych działań w ramach współpracy pomiędzy obiema instytucjami na lata 2016-2020.

Podstawowym celem wyjazdu było wzajemne zapoznanie się z organizacją i działalnością Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin oraz COBORU oraz omówienie możliwości współpracy w przyszłości na wielu płaszczyznach. Wizyta była również związana z udzieleniem pomocy stronie ukraińskiej w dostosowywaniu przepisów i działalności w zakresie badania odmian roślin uprawnych i ochrony odmian na Ukrainie do standardów UE.

Serdeczne dziękujemy stronie ukraińskiej za spotkanie, owocną dyskusję i zaplanowaną współpracę w zakresie badań i rejestracji odmian, ochrony prawnej odmian i Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.