Wyszukaj odmianę    Kontakty
Pierwsze posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego IV kadencji

W dniach 5-6 listopada 2015 roku w województwie podkarpackim, w hotelu „Accademia” w Przemyślu, odbyło się I posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018.

Krajowy Zespół PDO jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Do zadań Krajowego Zespołu PDO należy, w szczególności opiniowanie trybu i zasad prowadzenia porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, sposobu opracowywania wyników badań i doświadczeń oraz trybu i zasad tworzenia list odmian zalecanych do uprawy na terenie województw.

W posiedzeniu poza nowo wybranymi członkami Krajowego Zespołu PDO uczestniczyli również: Pan Krzysztof Smaczyński – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i inni reprezentanci władz województwa podkarpackiego, przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO i dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z całego kraju oraz członkowie Podkarpackiego Zespołu PDO, przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, a także dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU.

Nominacje nowo wybranym członkom Krajowego Zespołu PDO wręczyli wspólnie Pan Krzysztof Smaczyński, Pan Wicemarszałek Lucjan Kuźniar oraz dyrektor COBORU – prof. Edward S. Gacek.

Nowym przewodniczącym Krajowego Zespołu PDO został wybrany Pan Krzysztof Gawęcki - członek Zarządu TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o., a zastępcami dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. IUNG-PIB - z Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych; oraz dr inż. Jacek Rajewski - Dyrektor Handlowy Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Po oficjalnym powołaniu i ukonstytuowaniu się Krajowego Zespołu PDO, w dalszej części posiedzenia podsumowano realizację programu PDO w roku 2015 oraz wytyczono główne zamierzenia na przyszłość.

Na spotkaniu, poza częścią sprawozdawczą z realizacji PDO na szczeblu centralnym, jak i w poszczególnych województwach, szerzej omówiono m.in. kwestie związane ze znaczeniem kukurydzy w Polsce i na Świecie, hodowlą odmian tego gatunku oraz propozycjami zmiany systemu prowadzenia badań urzędowych oraz porejestrowych odmian kukurydzy.

Dziękujemy wszystkim organizatorom I posiedzenia KZKPDO w Przemyślu, zarówno z centrali COBORU w Słupi Wielkiej, jak i przede wszystkim kierownictwu i pracownikom SDOO w Przecławiu.

Skład Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego IV kadencji (2015-2018):

Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana jednostka lub instytucja
1. Mgr inż. Krzysztof Gawęcki -przewodniczący Członek Zarządu TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o.
2. Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadz. - zastępca przewodniczącego Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
3. Dr inż. Jacek Rajewski - zastępca przewodniczącego Dyrektor Handlowy Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
4. Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
5. Prof. dr hab. Henryk Bujak Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. Mgr inż. Herbert Czaja Prezes Izby Rolniczej w Opolu
7. Mgr inż. Robert Jakubiec Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
8. Mgr inż. Maria Kozioł Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (woj. podkarpackie)
9. Prof. dr hab. Bogdan Kulig Kierownik Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin Instytutu Produkcji Roślinnej; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
10. Mgr inż. Tomasz Kulon Zastępca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie (woj. dolnośląskie)
11. Dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie (woj. łódzkie)
12. Dr inż. Karol Marciniak Prezes Polskiej Izby Nasiennej; Prezes DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni
13. Prof. dr hab. Tadeusz Michalski Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
14. Mgr inż. Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
15. Prof. dr hab. Marek Mrówczyński Kierownik Zakładu Entomologii; Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
16. Mgr inż. Wanda Orłowska-Job Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
17. Dr inż. Kazimierz Pyziak Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach (woj. opolskie)
18. Dr inż. Jarosław Rzepa Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
19. Mgr inż. Mariusz Sikora Prezes Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
20. Mgr inż. Norbert Styrc Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach (woj. śląskie)
21. Mgr inż. Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; GIORiN w Warszawie
22. Mgr inż. Henryk Zamojski Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie