Wyszukaj odmianę    Kontakty
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie

W dniach 5-6 września 2015 roku w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. W towarzyszącej dożynkom XXIV Wystawie Rolniczej stoiska wystawowe zaprezentowały instytuty badawcze resortu rolnictwa oraz agencje i inne jednostki z infrastruktury rolnictwa.

Swoją działalność wraz z prezentacją części zarejestrowanych w Polsce odmian roślin uprawnych przedstawił Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej przy współudziale podległej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Sulejowie w woj. łódzkim.

Stoisko COBORU odwiedził Pan Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MRiRW, który pozytywnie ocenił poziom merytoryczny i estetykę stoiska.

Odwiedzający stoisko COBORU mieli okazję zapoznać się z materiałami roślinnymi, publikacjami i informacjami udzielanymi przez specjalistów z zakresu doświadczalnictwa odmianowego. Dużą popularnością cieszyły się materiały dotyczące rekomendacji odmian roślin rolniczych do uprawy w poszczególnych województwach.