Wyszukaj odmianę    Kontakty
„VCU Experts Group Seminar”

W dniach 2-3 lipca 2015 roku w Kompleksie Pałacowo-Parkowym Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie oraz na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował dziewiąte już „VCU Experts Group Seminar” – spotkanie ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin.

W seminarium wzięło udział 41 specjalistów z 13 krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry) i Szwajcarii oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pan Thomas Weber. Stronę Polską, poza przedstawicielami COBORU z dyrektorem COBORU – prof. dr hab. Edwardem S. Gackiem na czele, reprezentowali również Pani Małgorzata Woźniak – Naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW oraz Pan Karol Marciniak – Prezes Polskiej Izby Nasiennej.

Seminarium składało się z czterech sesji tematycznych oraz wizyty w SDOO w Pawłowicach. Pierwsza sesja, prowadzona przez prof. E.S. Gacka, poświęcona była omówieniu organizacji, zasad działania oraz finansowania badań porejestrowych w państwach uczestniczących w spotkaniu. W drugiej, zatytułowanej „Zrównoważona wartość gospodarcza" w świetle projektu nowego unijnego ustawodawstwa nasiennego oraz przewidywany zakres badań wartości gospodarczej odmian, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i celów „VCU Experts Group”, przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił obecną sytuację dotyczącą pracy nad nowym projektem ustawodawstwa nasiennego, a prof. E.S. Gacek przedstawił propozycje dalszej organizacji i pracy „VCU Experts Group”. Dyskutowano również nad podejściem poszczególnych państw do badań, rejestracji i uprawy odmian rzepaku „Clearfield”.

Następnie uczestnicy seminarium mieli możność zapoznania się z organizacją, działalnością oraz zakresem prac doświadczalnych i zapleczem technicznym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach.

W kolejnej sesji omówiono wyniki kwestionariusza dotyczącego zakresu badań prowadzonych przez biura badawcze w zakresie oceny odmian dla rolnictwa ekologicznego i niskonakładowego, a także kwestionariusza dotyczącego zakresu badań odporności odmian na patogeny.

W końcowej części seminarium przedyskutowano propozycje tematyczne dotyczącego kolejnego, dziesiątego, spotkania „VCU Ekspert Group”, które odbędzie się w 2016 roku w Chorwacji.