Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta ÚKZÚZ

W dniu 1 lipca 2015 roku w centrali COBORU i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej przebywała z wizytą Pani Lydie Čechovà, przedstawicielka ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemĕdĕlský), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin w Czechach.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń i uwag dotyczących badań OWT, w szczególności cech metodycznych, sposobu zakładania doświadczeń, kolekcji odmian w następujących grupach roślin: zboża, rośliny pastewne, oleiste, włókniste oraz facelia błękitna.

Ponadto gość miał możliwość zapoznania się z badaniami OWT w polu, w tym w gatunkach, dla których COBORU prowadzi badania OWT dla Czech w ramach współpracy bilateralnej oraz zwiedzenia przechowalni prób nasion do badań w SDOO w Słupi Wielkiej.