Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta BSA

W dniach 22-23 czerwca 2015 roku roku w centrali COBORU i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej przebywali z wizytą goście z Bundessortenamt (BSA) z Hanoweru (Niemcy), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin w Niemczech. W skład delegacji wchodzili Beate Rücker, Swenja Tams, Klaus Schneider oraz Ralf Rößler.

Głównym tematem wizyty była wzajemna wymiana doświadczeń i uwag dotyczących prowadzenia pomiarów i obserwacji cech z metodyki badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian dla żyta. Wymieniono również informacje na temat struktury organizacyjnej i zakresu działalności obu instytucji (COBORU i BSA), funkcjonowania ochrony prawnej na poziomach krajowych w Polsce i w Niemczech, systemach rejestracji odmian roślin oraz możliwych kierunków wzajemnej współpracy.

Ponadto goście mieli możliwość zapoznania się warsztatem pracy i działalnością doświadczaną SDOO w Słupi Wielkiej oraz zwiedzenia przechowalni prób nasion do badań w SDOO w Słupi Wielkiej wraz z nowym systemem redystrybucji prób nasion do urzędowych badań odmianowych.