Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 17 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Jan Heichela – Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dr hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pani Sylwia Jaskulska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Jan Heichel – prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, oraz Pan Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU.

W skład Warmińsko-Mazurskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, w chwili obecnej weszło 21 osób reprezentujących instytucje samorządowe, naukowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Zgodnie z ustaleniami partnerów ustawowych, na prośbę prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (W-MIR), jesienią bieżącego roku, po ukonstytuowaniu się nowych władz izby rolniczej, skład ten zostanie uzupełniony o czterech przedstawicieli W-MIR.

Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Henryk Pastuszek – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, a zastępcą Pan Jacek Kwiatkowski – Adiunkt w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto członkowie Zespołu zdecydowali, że drugi zastępca zostanie wybrany na kolejnym spotkaniu W-MZ PDO spośród powołanych w międzyczasie reprezentantów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.