Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta kierownictwa CPVO w COBORU

W dniach 4-6 maja 2015 roku w Centrali COBORU oraz w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie i Słupi Wielkiej przebywali z wizytą goście z Community Plant Variety Office (CPVO) z Angers (Francja), instytucji odpowiedzialnej za administrowanie wspólnotową ochroną prawną odmian roślin.

W skład delegacji wchodzili prezydent CPVO – Pan Martin Ekvad, oraz wiceprezydent CPVO – Pan Carlos Godinho.

W trakcie spotkania przedstawiono strukturę organizacyjną i zakres działalności obu instytucji (COBORU i CPVO). Wymieniono poglądy na temat funkcjonowania ochrony prawnej odmian roślin oraz kierunków przewidywanych zmian dotyczących wspólnotowego prawodawstwa nasiennego Na spotkaniu omówiono obszary wzajemnej współpracy pomiędzy COBORU i CPVO, w szczególności w zakresie rozszerzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości prowadzonych przez COBORU na rzecz CPVO.

Ponadto goście mieli możliwość zapoznania się warsztatem pracy i działalnością doświadczaną SDOO w Zybiszowie i Słupi Wielkiej oraz zwiedzenia przechowalni prób nasion do badań w SDOO w Słupi Wielkiej wraz z nowym systemem redystrybucji prób nasion do urzędowych badań odmianowych.