Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się ósme (ostatnie) posiedzenie członków obecnej kadencji Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Posiedzenie to było głównie poświęcone omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2014 roku. Ponadto przedstawiono stan Krajowego Rejestru po posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian i aktualny stan Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian, a także realizację planu badawczego COBORU w sezonie 2014/2015.

W trakcie dyskusji członkowie Rady wysoko ocenili sprawozdanie z działalności COBORU za rok 2014 oraz zakres prac badawczych i upowszechnienie wyników ich badań w 2014 roku. Po przeprowadzonej przedmiotowej dyskusji członkowie Rady Konsultacyjnej COBORU podjęli uchwałę popierająca działania COBORU zmierzające do utrzymania działalności Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie.

W związku z faktem, że było to ostatnie posiedzenie Rady obecnej kadencji, dyrektor Centralnego Ośrodka, prof. dr hab. Edward S. Gacek, podziękował wszystkim członkom Rady za wkład pracy w mijającej kadencji, przekazaną wiedzę i doświadczenie oraz podjęte uchwały pomocne podczas realizacji wszelkich działań, mających na celu rozwój COBORU oraz doświadczalnictwa odmianowego dla dobra rolnictwa w naszym kraju. Obecnym na posiedzeniu członkom Rady wręczył stosowne pisemne podziękowania.