Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Żaganiu

W dniach 11-12 lutego 2015 roku w Żaganiu w hotelu „Willa Park” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli specjaliści i dyrekcja centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek spoza COBORU z ww. województw, realizujący doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR). Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 110 osób.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu obecnych problemów i przyszłych zamierzeń COBORU, w tym w zakresie badań urzędowych wartości gospodarczej odmian (WGO), badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT), porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej. Ponadto przybliżono zagadnienia związane z ochroną prawną odmian roślin, w tym również egzekwowania wyłącznego prawa hodowców do ich odmian.

W trakcie drugiej sesji przestawiono metody hodowli roślin zbożowych, a zwłaszcza hodowli odmian mieszańcowych, aktualny system prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i zróżnicowania odporności odmian na choroby oraz patogenezę chorób zbóż w aspekcie mechanizmów odpornościowych.

Trzecia sesja obejmowała zagadnienia związane z degradacją gleb we współczesnym rolnictwie i sposobów jej zapobiegania oraz przedstawienie efektów doświadczeń agrotechnicznych przeprowadzonych w województwie opolskim.

W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, badaniami OWT i WGO roślin ogrodniczych oraz badania WGO roślin rolniczych, w tym PDOiR.