Wyszukaj odmianę    Kontakty
XII Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”

W dniach 2-6 lutego 2015 roku w Zakopanem odbyła się XII Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” zorganizowana przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Celem konferencji był przegląd, prezentacja i przekazanie praktyce hodowlanej najnowszych osiągnięć polskich i zagranicznych naukowców informacji wspierających praktyczną hodowlę roślin uprawnych w procesie tworzenia nowych odmian i rozwoju ich nasiennictwa.

Podczas konferencji dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, wygłosił referat wiodący pt. „Aktualne wyzwania stojące przed hodowlą roślin i nasiennictwem”, w której przedstawił najnowsze trendy i kierunki prac hodowlanych ukierunkowane na wytwarzanie materiałów hodowlanych dla zachowania bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Podkreślił też potrzebę holistycznego podejścia w zakresie tworzenia i wykorzystywania zmienności genetycznej w hodowli roślin w powiązaniu z ich wykorzystaniu w uprawie roślin.