Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Lublinie

W dniach 22-23 stycznia 2015 roku w Lublinie w hotelu „Victoria” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli specjaliści i dyrekcja centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek spoza COBORU, z województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR). Łącznie w konferencji wzięło udział blisko 140 osób.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu obecnych problemów i przyszłych zamierzeń COBORU, w tym w zakresie badań urzędowych wartości gospodarczej odmian (WGO), badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT), porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej. Ponadto przybliżono zagadnienia związane z ochroną prawną odmian roślin, w tym również egzekwowania wyłącznego prawa hodowców do ich odmian

W trakcie drugiej sesji przestawiono aktualny system prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i zróżnicowania odporności odmian na choroby oraz badania prowadzone przez IUNG-PIB w Puławach w zakresie rolnictwa ekologicznego. Poza tym przedstawiono strukturę, funkcjonowanie i działalność COPA-COGECA, w tym aktywność strony polskiej w ramach tej organizacji.

Trzecia sesja obejmowała przedstawienie wyników kontroli gospodarstw rolnych w zakresie stosowania integrowanej ochrony roślin przeprowadzonych w 2014 roku przez PIORiN oraz omówienie zagadnień związanych z metodami hodowli roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli odmian mieszańcowych.

W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO, w tym PDOiR.