Wyszukaj odmianę    Kontakty
IV posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, kadencji 2011-2014

W dniach 6-7 listopada 2014 roku na terenie województwa małopolskiego, w „Bochnia Hotel & SPA” w Bochni, odbyło się IV posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (Krajowy Zespół PDOiR).

Krajowy Zespół PDOiR jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego.

W posiedzeniu poza członkami Krajowego Zespołu PDOiR uczestniczyli również: przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego, przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDOiR i dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z całego kraju oraz członkowie Małopolskiego Wojewódzkiego Zespołu PDOiR, a także dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU.

Posiedzenie poświęcono podsumowaniu realizacji programu PDOiR w roku 2014 oraz wytyczeniu głównych zamierzeń na przyszłość. Na spotkaniu, poza częścią sprawozdawczą z realizacji PDOiR na szczeblu centralnym, jak i w poszczególnych województwach, szerzej omówiono m.in. kwestie związane z możliwością zwiększenia produkcji białka paszowego z nasion krajowych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych, efekty produkcyjne uprawy odmian „przewódkowych” zbóż, problematykę rolnictwa ekologicznego w Polsce i Unii Europejskiej i prowadzone w tym zakresie doświadczalnictwo oraz skutki stosowania materiału siewnego rzepaku ozimego bez zapraw neonikotynowych. W sposób kompleksowy przedstawiono też obecny system badań, opracowania wyników, ich upowszechniania oraz rekomendacji odmian w zakresie roślin bobowatych grubonansiennych.

W trakcie obrad Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak podziękował prof. dr hab. Edwardowi Gackowi za wdrożenie programu PDOiR w województwie małopolskim i wręczył mu Puchar Marszałka Województwa. Ponadto listy z podziękowaniami za współprace w realizacji PDOiR otrzymali przedstawiciele wszystkich jednostek, które realizują doświadczenia PDOiR na terenie województwa małopolskiego.