Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 24 kwietnia 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, które głównie poświęcone było omówieniu sprawozdania z działalności Centralnego Ośrodka w roku 2013 oraz aktualnych problemów i zamierzeń do realizacji w najbliższym czasie. Ponadto przedstawiono stan Krajowego Rejestru po posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian oraz aktualny stan Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian. Zapoznano też zebranych z planem badań i doświadczeń realizowanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym 2013/2014.

Członkowie Rady po przeprowadzeniu przedmiotowej dyskusji podjęli trzy uchwały, a mianowicie:

- podkreślającą pełne i właściwe wykonanie zadań statutowych przez COBORU, w 2013 roku,
- akceptującą zaproponowane kierunki rozszerzenia działalności badawczo-doświadczalnej COBORU,
- podkreślającą potrzebę uczestnictwa COBORU w realizację programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w obszarze transferu wiedzy i działalności informacyjnej mającej na celu wdrażanie innowacji w rolnictwie.