Wyszukaj odmianę    Kontakty
III posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

W dniach 28-29 listopada 2013 roku na terenie województwa łódzkiego, w Centralnym Ośrodku Sportu- Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, odbyło się III posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (Krajowy Zespół PDOiR).

Krajowy Zespół PDOiR jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego.

W posiedzeniu poza członkami Krajowego Zespołu PDOiR uczestniczyli również: przedstawiciele władz samorządowych województwa łódzkiego, przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDOiR i dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z całego kraju oraz członkowie Łódzkiego Wojewódzkiego Zespołu PDOiR, a także dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU.

Posiedzenie poświęcono podsumowaniu realizacji programu PDOiR w roku 2013 oraz wytyczeniu głównych zamierzeń na przyszłość. Na spotkaniu, poza częścią sprawozdawczą z realizacji PDOiR na szczeblu centralnym, jak i w poszczególnych województwach, szerzej omówiono m.in. kwestie związane z potrzebą uwzględnienia potrzeb integrowanej ochrony roślin w badaniach urzędowych i porejestrowych oraz rekomendacji odmian. Ponadto w sposób kompleksowy przedstawiono obecny system badań, opracowania wyników, ich upowszechniania oraz rekomendacji odmian w zakresie ziemniaka.

Poza tym, prezes Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. – mgr inż. Wojciech Błaszczak, przestawił sposób wykorzystania wyników badań PDOiR do celów promocyjno-handlowych w kierowanej przez siebie spółce.