Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie dotyczące badań PDOiR rzepaku ozimego

W dniu 26 września 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu pierwszego roku prowadzenia badań PDOiR rzepaku ozimego według nowej formuły.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku – mgr inż. Mariusz Olejnik, dyrektor generalny biura Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju – dr inż. Lech Kempczyński, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. Jan Krzymański (IHAR-PIB O/Poznań) oraz piętnastu przedstawicieli firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych zajmujących się rzepakiem ozimym, a także dyrekcja i pracownicy merytoryczni Centrali COBORU.

Na spotkaniu omówiono przebieg badań porejestrowych z rzepakiem ozimym w sezonie 2012/2013 oraz przedstawiono zakres badań rejestrowych i porejestrowych w sezonie 2013/2014. Ponadto w dyskusji poruszono problem występowania w naszym kraju kiły kapusty i badań odporności na tego patogena, prawdopodobny brak w następnym sezonie zapraw nasiennych dla rzepaku spowodowany decyzją komisji europejskiej zakazującej stosowania dotychczas używanych zapraw oraz prowadzeniem doświadczeń odmianowych w technologii uproszczonej (bezorkowej).