Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

       W dniach 1-2 lipca 2013 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się czwarte posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, kadencji 2011-2014, które głównie poświęcone było omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w roku 2012 i sprawom bieżącym, dotyczącym problematyki nasiennej oraz zapoznaniu się z działalnością IHAR-PIB w Radzikowie. W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU i pracownikami COBORU wzięli udział pracownicy IHAR-PIB: prof. dr hab. Henryk Czembor, mgr inż. Marek Wawer (dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie) i mgr inż. Piotr Malicki (Kierownik Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą).

       W pierwszym dniu spotkania uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się Działalnością Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, w tym z plantacjami nasiennymi odmian pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego oraz zakresem polowych prac doświadczalnych prowadzonych ze zbożami w ramach hodowli odpornościowej oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego.

       W drugim dniu spotkania dyrektor oraz pracownicy Centralnego Ośrodka przedstawili działalność COBORU w roku 2012 oraz zapoznali z obecną sytuacją i zamierzeniami przewidzianymi do realizacji w najbliższym czasie. Ponadto, przedstawiono stan Krajowego Rejestru po posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian oraz aktualny stan Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian. Po przeprowadzeniu dyskusji nad przedstawionymi informacjami członkowie Rady podjęli cztery uchwały:

uchwałę w sprawie konieczności podjęcia przez COBORU działań w celu przedłużenia dzierżawy gruntów, na których gospodaruje Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie (jeden z dwóch punktów doświadczalnych w woj. mazowieckim),
dwie uchwały popierające starania COBORU o pozyskania środków inwestycyjnych na rozbudowę magazynu nasion prób wzorcowych odmian oraz zakup sprzętu doświadczalnego,
uchwałę wyrażającą uznanie za dokonania w dziedzinie wdrożenia systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego oraz rekomendacji odmian do praktyki rolniczej w naszym kraju, z okazji jubileuszu XV-lecia realizacji tego programu.

       Na koniec członkowie Rady mieli możność zapoznania się pracami prowadzonymi w Zakładzie Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, krajowym laboratorium referencyjnym ds. badań GMO.

       W imieniu członków Rady Konsultacyjnej COBORU oraz kierownictwa Centralnego Ośrodka składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi – prof. dr hab. Edwardowi Arseniukowi i pracownikom IHAR-PIB w Radzikowie za umożliwienie organizacji wyjazdowego spotkania Rady Konsultacyjnej COBORU oraz za gościnność.