Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta kierownictwa czeskiego Centralnego Instytutu Nadzoru
i Badań w Rolnictwie (UKZUZ)

       W dniach 18-20 kwietnia 2013 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej złożyli wizytę przedstawiciele kierownictwa Centralnego Instytutu Nadzoru i Badań w Rolnictwie – Ústřední Kontrolní a Zkušební Ustav Zemědělský (UKZUZ) z Brna, zajmującego się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian w Republice Czeskiej.

       Delegacji przewodniczył dyrektor naczelny UKZUZ, Pan Zdenek Mach, a w jej skład wchodzili ponadto: Jaroslav Stana – były naczelny dyrektor (obecnie konsultant dyrektora), Daniel Jurecka – dyrektor Departamentu Produkcji Roślinnej, oraz Petr Vaculik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

       Na spotkaniu w Centrali COBORU zapoznano gości z podstawami prawnymi i funkcjonowaniem Centralnego Ośrodka jako Agencji Wykonawczej, głównie w kontekście spraw finansowo-gospodarczych. Przybliżono także procedury obowiązujące w COBORU w trakcie rejestracji i udzielania ochrony prawnej odmian, omówiono system badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz badania wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin rolniczych przed wpisaniem do krajowego rejestru oraz organizację i funkcjonowanie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) i rekomendacji odmian.

       W SDOO w Słupi Wielkiej goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną Stacji oraz funkcjonowaniem magazynu nasion i laboratorium chemiczno-technologicznego, a także wizytowali pola doświadczalne.

       Delegacja czeska złożyła zaproszenie do odwiedzenia UKZUZ.