Wyszukaj odmianę    Kontakty
Audyt działalności badawczej OWT COBORU przez
Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers (Francja)

      W dniach 12-13 marca 2013 roku działalność Centralnego Ośrodka w zakresie badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian została po raz drugi poddana audytowi przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers. Zadaniem audytu było sprawdzenie kompetencji Centralnego Ośrodka do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO, w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin. Zgodnie z ustaleniami Rady Administracyjnej CPVO kompetencje do przeprowadzania badań OWT przyznawane są biurom badawczym państw członkowskich UE na okres trzech lat. Poprzedni audyt COBORU odbył się w maju 2010 roku.

      Audyt przeprowadziła Komisja w składzie: Gerhard Schuon (audytor CPVO, Angers), Andrea Menne (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin ozdobnych, Bundessortenamt, Niemcy) i Radmila Safarikova (ekspert techniczny w zakresie badań OWT roślin rolniczych i warzywnych, UKZUZ, Czechy). W trakcie wizyty audytorzy zapoznali się z procedurami i działalnością w zakresie urzędowych badań OWT prowadzonych przez Centralę Centralnego Ośrodka, SDOO w Słupi Wielkiej, ZDOO w Śremie Wójtostwie, SDOO w Chrząstowie i ZDOO w Lućmierzu. Ocenie podlegały wszelkie regulacje prawne, zarządzenia, procedury i metodyki dotyczące badań OWT oraz znajomość tych uregulowań przez specjalistów, w tym umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

      Podczas podsumowania wizyty audytorzy pozytywnie ocenili poziom działalności COBORU w zakresie organizacji i prowadzenia badań OWT. Poinformowali, że w okresie jesiennym planowana jest dodatkowa wizyta dotycząca sprawdzeniu badań OWT roślin sadowniczych. Szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu zostanie opracowany w najbliższych tygodniach.

      Ostateczne decyzje dotyczące przyznania kompetencji dla COBORU zapadną na najbliższym posiedzeniu Rady Administracyjnej CPVO, tj. w październiku 2013 roku.
W obecnym cyklu audytu Centralny Ośrodek wystąpił z wnioskiem o przyznanie kompetencji do przeprowadzania badań OWT na rzecz CPVO w zakresie 119 taksonów roślin uprawnych.