Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Augustowie

      W dniach 6-7 marca 2013 roku w Augustowie odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli pracownicy Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian oraz reprezentanci jednostek realizujących doświadczenia w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

      Podczas konferencji dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward Gacek, podsumował dwuletni okres funkcjonowania Centralnego Ośrodka jako Agencji wykonawczej. Ponadto omówiono najistotniejsze zmiany dotyczące rejestracji odmian roślin, które wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie. Przypomniano najistotniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian oraz badań wartości gospodarczej odmian (WGO). Program konferencji obejmował również referaty omawiające aktualne zagadnienia z zakresu organizacji polskich jednostek hodowli roślin, agrotechniki roślin, integrowanej produkcji roślin oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego. Poza tym przeprowadzono warsztaty metodyczne dla kadry kierowniczej SDOO/ZDOO, osób prowadzących badania OWT oraz osób prowadzących badania WGO, w tym PDOiR.

      W szkoleniu wzięło udział blisko 80 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, Centrali Centralnego Ośrodka oraz innych jednostek realizujących doświadczenia PDOiR w ww. sześciu województwach.