Wyszukaj odmianę    Kontakty
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy COBORU
i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

      W dniu 5 marca 2013 roku, na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyło się spotkanie, w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Porozumienie podpisali prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek –- dyrektor Centralnego Ośrodka.

      W spotkaniu udział wzięli, ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; dr inż. Agnieszka Pszczółkowska, prof. nadzw. – prodziekan ds. Nauki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab. Wojciech Budzyński – kierownik Katedry Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną, prof. dr hab. Józef Tworkowski – kierownik Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, oraz dr hab. Władysław Szempliński, prof. nadzw. – pracownik naukowy Katedry Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną. Natomiast stronę Centralnego Ośrodka reprezentowali: prof. dr hab. Edward S. Gacek –- dyrektor Centralnego Ośrodka, mgr inż. Marcin Behnke – zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka ds. badawczo-doświadczalnych, oraz mgr inż. Henryk Pastuszek – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie.

      Strony umowy wyraziły wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i dydaktycznej, a w szczególności:

prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych zgodnie z celami realizowanymi przez obie strony
współdziałania w realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym również w miarę możliwości w zakresie prowadzenia doświadczeń polowych
wymiany interesujących obydwie Strony wyników prowadzonych badań i informacji naukowych służących osiąganiu celów statutowych Stron
doskonalenia zawodowego własnej kadry merytorycznej i studentów z tematyki działalności obu instytucji oraz delegowania pracowników do przedstawienia określonej problematyki w trakcie organizowanych konferencji i seminariów
prowadzenia wspólnych projektów badawczych
prowadzenia konsultacji naukowych
realizacji prac dyplomowych (magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych)
realizacji staży naukowych dla pracowników Uniwersytetu w stacjach doświadczalnych oceny odmian, będących oddziałami terenowymi Centralnego Ośrodka
udziału w publikacjach naukowych, będących wynikiem prowadzonych wspólnie prac naukowo-badawczych
organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych
wspomagania wzajemnej działalności, delegując pracowników do uczestnictwa w roboczych zespołach i ciałach doradczych obu instytucji
wzajemnego udostępniania publikacji z zakresu swej działalności