Wyszukaj odmianę    Kontakty
Warsztaty „Rola odmian regionalnych, amatorskich i mieszanek dla ochrony środowiska w zwiększeniu różnorodności biologicznej, w kontekście programu rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach PROW 2007-2013”

      W dniach 25-26 lutego 2013 roku w Ośrodku Villa Natura w Dolsku k. Śremu, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej organizował na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, warsztaty „Rola odmian regionalnych, amatorskich i mieszanek dla ochrony środowiska w zwiększeniu różnorodności biologicznej, w kontekście programu rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach PROW 2007-2013”

      Celem warsztatów było omówienie, przedyskutowanie oraz przybliżenie uczestnikom spotkania problematyki związanej z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012, poz. 1512), wiążącymi się z możliwością rejestracji odmian regionalnych i amatorskich oraz wytwarzaniem i obrotem ich materiałem siewnym oraz wytwarzaniem i obrotem mieszanek roślin pastewnych przeznaczonych dla ochrony środowiska. Regulacje te stanowią implementację do naszego prawodawstwa dyrektyw Komisji Europejskiej nr 2008/62/WE, 2009/145/WE oraz 2010/60/WE. Ponadto przedstawiono możliwości wsparcia rolników, którzy czynnie uczestniczą w ochronie, doskonaleniu i zachowaniu miejscowych lub starych odmian gatunków roślin uprawnych, a także gatunków roślin uprawnych obecnie zagrożonych wyginięciem, w ramach działania „Programu rolnośrodowiskowego”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, a także perspektywy dotyczącej możliwości wsparcia w ramach działań objętych projektem „Programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW na lata 2014-2020”.

      Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych, organizacji pozarządowych, administracji rządowej oraz jednostek naukowych realizujących zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych roślin. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 53 osoby.