Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Trzebieszowicach

      W dniach 29-30 stycznia 2013 roku w Trzebieszowicach k. Kłodzka w „Hotelu Zamek na Skale” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli pracownicy Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian oraz jednostek realizujących doświadczenia w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

      Podczas konferencji dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward Gacek, podsumował dwuletni okres funkcjonowania Centralnego Ośrodka jako Agencji Wykonawczej. Ponadto omówiono najistotniejsze zmiany dotyczące rejestracji odmian roślin, które wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie. Przypomniano najistotniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian oraz badań wartości gospodarczej odmian (WGO). Program konferencji obejmował również referaty omawiające aktualne zagadnienia z zakresu hodowli i nawożenia roślin. Poza tym przeprowadzono warsztaty metodyczne dla kadry kierowniczej SDOO/ZDOO, osób prowadzących badania OWT oraz osób prowadzących badania WGO, w tym PDOiR.

      W związku z przypadającym w 2013 roku jubileuszem 15-lecia realizacji programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, konferencja była też okazją do podziękowania i wręczenia przez dyrektora Centralnego Ośrodka okolicznościowych adresów dla reprezentantów jednostek spoza COBORU, które od wielu lat prowadzą doświadczenia w ramach PDOiR.

      W szkoleniu wzięło udział ponad 70 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, Centrali Centralnego Ośrodka oraz innych jednostek realizujących doświadczenia PDOiR.