Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta studyjna przedstawicielki Instytutu Badań Mitsubishi (Japonia)

       W dniu 17 grudnia 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej gościliśmy Panią Hiroko Yamabe z Instytutu Badań Mitsubishi z Japonii.

      Japonia jest jednym z wiodących krajów na kontynencie azjatyckim w dziedzinie ochrony prawnej odmian roślin. Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa utworzyło projekt pod nazwą „Biznes promowany przez Forum Ochrony Odmian Roślin Azji Wschodniej” w celu przeprowadzenia badań i działań regionalnych dążących do utworzenia regionalnego, zharmonizowanego systemu ochrony prawnej odmian roślin w Azji Wschodniej, na wzór funkcjonującej na terenie Unii Europejskiej wspólnotowej ochrony prawnej odmian roślin. Zadanie to zlecono Instytutowi Badań Mitsubishi.

      W spotkaniu wzięli udział: Pan Wojciech Hałdaś – Naczelnik Wydziału Hodowli Roślin i Nasiennictwa Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anna Omi - tłumacz przysięgły języka japońskiego oraz dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek wraz z pracownikami Centrali COBORU.

      Na spotkaniu przedstawiono system ochrony prawnej odmian roślin funkcjonujący w naszym kraju, włączając zasady prowadzenia badań OWT oraz koegzystencję systemu krajowego z systemem wspólnotowym. Ponadto omówiono zmiany, jakie zaszły w tej dziedzinie po akcesji naszego kraju do UE, jak również zalety i wady współistnienia tych dwóch systemów ochrony prawnej własności intelektualnej na terytorium Polski.