Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

       W dniu 6 grudnia 2012 roku w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych kadencji 2011-2014.

      Posiedzenie poświęcone było omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej Centralnego Ośrodka na 2013 rok oraz realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w 2012 roku. Ponadto zapoznano zebranych z przygotowywanym przez Unię Europejską pakietem legislacyjnym w zakresie nasiennictwa oraz uchwaloną w ostatnim czasie przez Sejm i Senat RP nową ustawą o nasiennictwie, która obecnie została skierowana do podpisania przez Prezydenta RP. Na tym tle przedstawiono również bieżące zadania i przygotowywane wdrożenia postanowień ustawy w działalność Centralnego Ośrodka.

      W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU udział wzięli: dyrektor Centralnego Ośrodka i jego zastępcy, radca prawny oraz kierownicy zakładów i biur Centrali COBORU, a także przedstawiciel związku zawodowego działającego przy Centrali Centralnego Ośrodka.

      Uwzględniając treść przedstawionych materiałów oraz głosy w dyskusji Rada Konsultacyjna COBORU podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1
Rady Konsultacyjnej COBORU z dnia 6.12.2012 r.
w sprawie starań Centralnego Ośrodka o włączenie się w zakres prac badawczych
w ramach programu wieloletniego IHAR-PIB w Radzikowie

      Rada Konsultacyjna COBORU pozytywnie opiniuje propozycję pięciu tematów badawczych, zgłoszonych przez Centralny Ośrodek do programu wieloletniego IHAR-PIB w Radzikowie na lata 2014-2020. Zaproponowane tematy dotyczą możliwości pełniejszego wykorzystania postępu odmianowego roślin rolniczych w różnych warunkach glebowo-klimatycznych kraju i na różnych poziomach gospodarowania, w tym zwłaszcza w kontekście wyzwań integrowanej ochrony i uprawy roślin, a także ochrony środowiska naturalnego oraz zachowania bioróżnorodności. Uzyskane wyniki będą mieć bardzo istotne znaczenie dla praktyki rolniczej.