Wyszukaj odmianę    Kontakty
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem
i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

       W dniu 4 grudnia 2012 roku w Poznaniu została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Porozumienie podpisali: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek –- Dyrektor Centralnego Ośrodka.

      W uroczystości podpisania porozumienia udział wzięli również prof. dr hab. Wiesław Koziara – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii oraz mgr inż. Marcin Behnke – zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka.

      Strony umowy wyraziły wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i dydaktycznej, a w szczególności:

prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych zgodnie z celami realizowanymi przez obie strony,
współdziałania w realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym również w zakresie prowadzenia doświadczeń polowych,
wymiany interesujących obydwie Strony wyników prowadzonych badań i informacji naukowych służących osiąganiu celów statutowych Stron,
Doskonalenia zawodowego własnej kadry merytorycznej i studentów z tematyki działalności obu instytucji oraz delegowania pracowników do przedstawienia określonej problematyki w trakcie organizowanych konferencji i seminariów,
prowadzenia wspólnych projektów badawczych,
prowadzenia konsultacji naukowych,
realizacji prac dyplomowych (magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych),
realizacji staży naukowych dla pracowników Uniwersytetu w stacjach doświadczalnych oceny odmian, będących oddziałami terenowymi Centralnego Ośrodka,
udziału w publikacjach naukowych, będących wynikiem prowadzonych wspólnie prac naukowo-badawczych,
organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych,
wspomagania wzajemnej działalności, delegując pracowników do uczestnictwa w roboczych zespołach i ciałach doradczych obu instytucji,
wzajemnego udostępniania publikacji z zakresu swej działaności.