Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta delegacji COBORU w Państwowej Komisji Badania Odmian i Rejestracji w Kiszyniowie, Mołdawia

       W dniach 28-30 listopada 2012 roku odbyła się wizyta kierownictwa COBORU w Kiszyniowie na zaproszenie Mołdawskiej Państwowej Komisji Badania Odmian i Rejestracji. Celem wizyty było przedyskutowanie ze stroną mołdawską podstaw prawnych i zasad funkcjonowania rejestracji odmian roślin w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, a także zasad funkcjonowania porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej.

      W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział: prof. dr hab. Edward S. Gacek (dyrektor COBORU), mgr inż. Elżbieta Radomska (kierownik Biura Współpracy z Zagranicą COBORU) i dr Kazimierz Pyziak (dyrektor SDOO w Głubczycach), natomiast ze strony mołdawskiej: Vasile Bumacov (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Mołdawii), Ştefan Chitoroagă (Zastepca Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Mołdawii), Mihail Machidon (Dyrektor Mołdawskiej Państwowej Komisji Badania Odmian i Rejestracji), Waldemar Sochaczewski (Doradca Ministra Rolnictwa Mołdawii z ramienia Polski).

      Wizyta rozpoczęła się spotkaniem delegacji COBORU z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Mołdawii panem Vasile Bumacov, na spotkaniu omówiono przewidywane kierunki współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami rejestrowymi, w tym głównie w zakresie rejestracji i ochrony prawnej odmian oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej.

      Następnie odbyło się seminarium, w którym udział wzięło ponad 30 osób, w tym Ştefan Chitoroagă Zastepca Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Mołdawii, pracownicy Mołdawskiej Państwowej Komisji Badania Odmian i Rejestracji z dyrektorem Mihailem Machidon na czele, a także przedstawiciele Instytutów naukowo-badawczych i hodowlanych oraz przedstawiciele biznesu nasiennego.

      Podczas seminarium prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat na temat „Podstaw prawnych i zasad funkcjonowania rejestracji odmian roślin w Polsce i w państwach UE, a także zasad funkcjonowania porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej”.

      Strona mołdawska przedstawiła referat nt. „ Systemu badań, rejestracji i ochrony odmian w Mołdawii”.

      Po czym przeprowadzono ożywioną dyskusję na temat możliwych kierunków współpracy w zakresie pomocy strony polskiej w przygotowaniu Mołdawii do wstąpienia do UE. Przewidywane jest podpisanie stosownego porozumienia o dwustronnej współpracy w tym zakresie.