Wyszukaj odmianę    Kontakty
II posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

       W dniach 15-16 listopada 2012 roku na terenie województwa podlaskiego w Goniądzu (pow. Mońki) odbyło się II posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (Krajowy Zespół PDOiR).

      Krajowy Zespół PDOiR jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego.

      W posiedzeniu poza członkami Krajowego Zespołu PDOiR uczestniczyli również: przedstawiciele władz samorządowych województwa podlaskiego, przedstawiciele Izb Rolniczych, dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDOiR z całego kraju oraz członkowie Podlaskiego Wojewódzkiego Zespołu PDOiR, a także dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyło dziewięciu zaproszonych przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za rejestrację odmian roślin na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

      Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu realizacji programu PDOiR w roku 2012 oraz wytyczeniu głównych zamierzeń na rok 2013. Na spotkaniu m.in. przedstawiono wdrożony w 2012 roku nowy system badań porejestrowych rzepaku ozimego oraz szerzej omówiono sprawy związane z upowszechnianiem informacji o programie PDOiR, wyników doświadczeń PDOiR oraz list zalecanych do upraw odmian na obszarze województw. Ponadto przedyskutowano możliwość poszerzenia list zalecanych do uprawy odmian o kolejne gatunki, w tym głównie kukurydzę.