Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta kierownictwa GEVES

    W dniu 6 czerwca 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej przebywali z wizytą przedstawiciele kierownictwa francuskiej jednostki rejestrowej - Grupe d’Etude et de controle des Varietes Et des Semences (GEVES). Instytucja ta zajmuje się między innymi rejestracją i ochroną prawną odmian we Francji. Siedziba GEVES od 2012 roku znajduje się w Beaucouze niedaleko Angers.

    W skład delegacji wchodzili prezydent GEVES - Pan Christian Huyghe, oraz dyrektor GEVES - Pani Sylvie Dutartre.

    W trakcie spotkania przedstawiono strukturę organizacyjną i zakres działalności obu instytucji (COBORU i GEVES) oraz wymieniono poglądy na temat kierunków przewidywanych zmian dotyczących badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, wynikających z ewaluacji prawa w zakresie nasiennictwa w UE. Na spotkaniu omówiono obszary wzajemnej współpracy pomiędzy COBORU i GEVES w zakresie badań, rejestracji i doświadczalnictwa odmianowego.

    Ponadto goście mieli możliwość zwiedzenia przechowalni prób nasion do badań oraz zapoznania się z doświadczalnictwem odmianowym w polu, w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.