Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja Polsko-Ukraińska w zakresie dwustronnej współpracy w nasiennictwie

   W dniach 17-18 maja 2012 roku w Przemyślu z inicjatywy COBORU, odbyła się Konferencja Polsko-Ukraińska nt. „Dwustronna współpraca pomiędzy Polską i Ukrainą w zakresie działalności rejestrowej i ochrony prawnej odmian roślin oraz doświadczalnictwa porejestrowego i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej”.

   W konferencji udział wzięło udział ponad 40 osób, w tym pracownicy Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin z Kijowa z dyrektorem Petrem Wasiliukiem na czele, przedstawiciele 10 krajowych spółek hodowlanych, w tym prezes Polskiej Izby Nasiennej – Karol Marciniak, przedstawiciele firmy hodowlanej Agro Youmin (Ukraina) oraz Hortag Seed (USA), a także pracownicy Centrali i oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z prof. dr. hab. Edwardem S. Gackiem na czele.

   Podczas otwarcia konferencji prof. dr hab. E. Gacek przedstawił możliwości rozszerzenia obszarów współpracy w nasiennictwie między Polską a Ukrainą w ramach Partnerstwa Wschodniego UE. W dalszej części konferencji omówiono organizację, system badań, procedury, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin w Polsce i na Ukrainie. Dr K. Marciniak przedstawił system i organizację hodowli roślin oraz organizację rynku nasiennego w Polsce i obecność polskich firm nasiennych na rynku ukraińskim. W drugim dniu spotkania dyrektorzy oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka przedstawili specyfikę swojej działalności badawczo-doświadczalnej.

   Ponadto hodowcy polscy i ukraińscy przedstawili problemy i utrudnienia, jakie ich jednostki napotykają chcąc rejestrować i prowadzić obrót nasionami w Polsce (hodowcy ukraińscy) i na Ukrainie (hodowcy polscy). Pan Petr Wasiliuk – dyrektor ukraińskiej jednostki rejestrowej odniósł się do uwag przedstawionych przez stronę polską.

   Podsumowując konferencję, prof. dr hab. E. Gacek podkreślił, że obie strony działają w określonym reżimie prawnym. Polska w ramach Unii Europejskiej, a Ukraina tworzy nowy system prawny, przystosowując się do rozwiązań międzynarodowych (OECD, ISTA, WTO, w tym częściowo UE). Pomimo pewnych odmienności prawnych istnieje możliwość pogłębiania i poszerzania wzajemnej współpracy w szeroko rozumianym nasiennictwie pomiędzy naszymi krajami. Podczas obrad zgłoszono następujące wnioski:

1. Dwustronne spotkania w takiej formule powinno stać się początkiem cyklu spotkań w obszarach bardziej szczegółowych z zaangażowaniem konkretnych specjalistów instytucji i firm.
2. Obrana formuła wzajemnych kontaktów wydaje się najlepszą formą znalezienia kompromisów przy rozwiązywaniu problemów.
3. Szczera, otwarta i przyjazna dyskusja może przybliżyć możliwość poprawy wzajemnych relacji, uwzględniając odrębność posiadanych systemów nasiennych.
4. Strony wzajemnie potwierdziły wysoki poziom, wartość i przydatność badań porejestrowych i wyrażają potrzebę wzajemnej współpracy w tym obszarze.